Budowa antresoli w magazynie, a kwestie BHP

Budowa antresoli w magazynie, a kwestie BHP | BestTap

Antresole magazynowe to jeden ze sposobów na zwiększenie powierzchni składowania w wysokich magazynach. Jest to stosunkowo tanie i skuteczne rozwiązanie, które pozwala nam uniknąć konieczności rozbudowy obiektu. Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu jedno- oraz wielopoziomowych antresoli magazynowych. Wszystkie zapewniane konstrukcje tworzone są zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uwzględniają wszystkie wytyczne z zakresu BHP. W tym artykule przyjrzymy się nieco bliżej właśnie tym kwestiom.

 

Antresola magazynowa a przepisy prawne

Antresola magazynowa — zgodnie z przepisami prawnymi — to górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona (§ 3 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18).

Aby więc konstrukcja uznana była za antresolę, jej wielkość musi być mniejsza od powierzchni kondygnacji.

Jeśli powierzchnia magazynu nie przekracza 1000 m2 i nie można spełnić warunków wynikających z ww. rozporządzenia, inwestor — zgodnie z prawem — może skorzystać z możliwości zastosowania innych rozwiązań, jednak dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednich organów, np. Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z Prawem budowlanym trzeba uzyskać pozwolenie na budowę antresoli w magazynie (art. 28 § 1).

Antresola magazynowa a kwestie bezpieczeństwa

Na bezpieczeństwo antresoli magazynowej wpływa wiele kwestii, które należy uwzględnić już na etapie planowania prac. Przede wszystkim trzeba uwzględnić m.in. nośność podłoża w obiekcie, liczbę wyjść ewakuacyjnych, liczbę sprzętu p.poż (w tym m.in. hydrantów i gaśnic), liczbę dróg ewakuacyjnych, długość przejść ewakuacyjnych. Ustawienie antresoli wymaga wzięcia pod uwagę ilości pracowników przebywających na terenie magazynu, aby w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych zapewnić odpowiednie możliwości ewakuacji. Oprócz tego liczba zatrudnionych pracowników wpływa też na specyfikę budowy samej antresoli, w tym m.in. szerokość schodów czy spoczników.

Konstrukcja antresoli musi też uwzględniać ilość oraz rodzaj towaru, jaki będzie na niej przechowywany. Z kolei podczas użytkowania trzeba przestrzegać zasad zalecanej nośności. Bardzo ważna jest też kwestia odpowiedniego mocowania do podłoża.

Antresole wielopoziomowe

W przypadku antresoli wielopoziomowych trzeba uwzględnić sposób przemieszczania się między kondygnacjami. Zwykle na poszczególne kondygnacje wchodzi się po schodach. Z kolei przemieszczanie się na tym samym poziomie możliwe jest za sprawą specjalnego pomostu. Wszystkie te elementy muszą być zabezpieczone barierkami ochronnymi i balustradami (parametry barierek i balustrad określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650 z dnia 2003.09.29).

Przy projektowaniu schodów antresoli, które stanowią drogę ewakuacyjną, trzeba uwzględnić takie parametry jak: szerokość biegu, szerokość spocznika, wysokość stopnia. Te parametry określane są proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji.

Antresola magazynowa a bezpieczeństwo pożarowe

Antresola magazynowa musi być wyposażona w gaśnice o odpowiedniej ilości środka gaśniczego. To podstawowy sprzęt p.poż., który musi się znaleźć w przypadku każdej konstrukcji tego rodzaju. Jedna gaśnica od drugiej nie powinna być oddalona o więcej niż 30 m.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.