Jak zarejestrować urządzenie w UDT?

Rejestracja urządzeń w UDT krok po kroku.

Urząd Dozoru Technicznego, czyli w skrócie UDT to specjalna instytucja państwowa, która została powołana, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzeń i instalacji technicznych jej podlegających. Zakres jej działania określa dokładnie art. 37 o dozorze technicznym.

UDT zajmuje się między innymi: nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu techniki dotyczących urządzeń technicznych, wykonywaniem dozoru technicznego nad urządzeniami, prowadzeniem ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, analizowaniem przyczyn oraz skutków uszkodzeń urządzeń, ocenianiem stopnia zagrożenia stwarzanego przez urządzenia, a także podnoszeniem kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa pracy tych urządzeń zarówno wśród producentów, jak i użytkowników.

Które urządzenia trzeba rejestrować w UDT?


Wszystkie urządzenia, które wymagają rejestracji w UDT, są wymienione w ustawie. Ogólnie rzecz biorąc, podlegają jej wszystkie urządzenia i instalacje techniczne, które podczas eksploatacji mogą stanowić zagrożenie dla swojego otoczenia (ludzi, środowiska, mienia czy zwierząt). Urządzenia, w których znajdują się gazy oraz ciecze o innym ciśnieniu niż atmosferyczne, a także maszyny stosowane do przewożenia ładunków i ludzi muszą być zarejestrowane w UDT. 


Jak przebiega proces rejestracji urządzeń w UDT?


Jeżeli zamierzamy zarejestrować urządzenie w UDT, trzeba złożyć w jego oddziale wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. Wraz z wnioskiem musimy złożyć dwa komplety dokumentacji danego urządzenia w języku polskim. Następnym krokiem jest przejście badania odbiorczego przeprowadzanego przez Inspektora UDT. Celem tego badania jest upewnienie się, że urządzenie jest w stanie pracować bez stwarzania zagrożenia dla swojego otoczenia. Dopiero pozytywny wynik badania odbiorczego daje prawo do eksploatacji urządzenia, a w UDT zostaje założona księga rewizyjna danego urządzenia.


Jeżeli nie masz możliwości zajęcia się przeprowadzeniem rejestracji na własną rękę, możemy Cię w tym wyręczyć, ponieważ nasza firma zajmuje się rejestracją urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.